ALGEMENE VOORWAARDEN

DIVERSITY CASTING (onderdeel van Stichting Urban improv) bemiddelt ten behoeve van figuranten tot acteurs en modellen 

 

Al deze benamingen vallen hierna onder de noemer ‘Talent(en)’.

 

1.1 Talent: ieder natuurlijk persoon die door tussenkomst van Diversity Casting wordt gekoppeld aan een opdrachtgever;
1.2 Opdrachtgever: ieder natuurlijk of rechtspersoon waarmee Diversity Casting in een Overeenkomst treedt naar aanleiding van een opdracht waarin behoefte is aan talent(en);

1.3 Uitvoering: het verrichten van activiteiten in de ruimste zin van het woord;
1.4 Bemiddelingsfee: bureaucommissie of agency fee, een percentage dat in de verdiensten van talent zit;
1.5Day fee: een prijs voor een werkdag als het gaat om artistieke activiteiten;
1.6 Buy out: een prijs die staat voor de afkoop van portretrecht voor een bepaalde overeengekomen periode en voor bepaalde overeengekomen uitingen in de media (zoals internet, tv, narrow-casting, commercials, reclame-fotografie, film, print etc.);
1.7 Inschrijving: het opnemen van foto’s en gegevens, waaronder privé details, maten en CV van het Talent in het bestand van Diversity Casting;

 

2. Casting

Indien het Talent mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een door Diversity Casting voorgelegd aanbod voor een boeking ontstaat een overeenkomst van opdracht tussen Talent en de door Diversity Casting genoemde Opdrachtgever. Talent verklaart dat Diversity Casting gerechtigd is, voor zowel Opdrachtgever en het Talent boekingsovereenkomsten te sluiten. Er is geen sprake van een arbeidscontract c.q. arbeidsbemiddeling; Diversity Casting is geen werkgever en er wordt dus bij inschrijving, boekingsbevestiging of opdracht van overeenkomst geen arbeidsovereenkomst afgesloten. Diversity Casting heeft een coördinerende en bemiddelende rol.

Het door het Talent verstrekte fotomateriaal wordt, tenzij anders overeengekomen, bij inschrijving eigendom van Diversity Casting en zullen zichtbaar zijn voor onze opdrachtgevers. 2.6 Indien een ingeschreven Talent niet uiterlijk binnen vijf werkdagen na inschrijving bij Diversity Casting schriftelijk bezwaar maakt tegen deze Algemene Voorwaarden wordt het Talent geacht volledig met de inhoud daarvan te hebben ingestemd.

 

3. Bepalingen

3.1 Tenzij anders door Diversity Casting en/of opdrachtgever wordt bepaald, dient het Talent tenminste 15  minuten voor het begin van de werkzaamheden op de aangegeven plaats aanwezig te zijn. Bij repetities, opnamen en/of uitzending moeten de aanwijzingen van de opdrachtgever (de klant van Diversity Casting) worden opgevolgd;
3.2 Het is het Talent niet toegestaan om in het openbaar en in het bijzonder aan de pers enige mededeling te doen met betrekking tot de verrichte of de te verrichten werkzaamheden, tenzij Diversity Casting anders besluit;
3.3 Indien het Talent de verplichtingen die voortvloeien uit de boeking niet (voldoende) nakomt, heeft Diversity Casting het recht het honorarium niet of slechts gedeeltelijk uit te betalen. .11  Diversity Casting mag de gemaakte video –en fotomaterialen gebruiken ter promotiedoeleinden op hun eigen website, social media kanalen en interne communicatiE.

 

4. Boekingen

4.1 Diversity  Casting heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen dan wel de vergoeding geheel of gedeeltelijk in te houden, zonder dat Diversity Casting tot enige schadevergoeding gehouden is, indien:

voortspruitende uit het aanvaarden van de boeking, het Talent zijn verplichtingen niet tijdig of niet voldoende nakomt of de prestatie onvoldoende is, zulks uitsluitend ter beoordeling van Diversity Casting; .Het is het Talent niet toegestaan een overeenkomst binnen achtenveertig uur voor aanvang van de werkzaamheden te annuleren. Indien het Talent door enige oorzaak is verhinderd mee te werken, dient u Diversity Casting onverwijld hiervan op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig verschijnen van het Talent bij de werkzaamheden heeft Diversity Casting het recht deze overeenkomst te ontbinden, zonder dat Diversity Casting tot enige vergoeding zal zijn gehouden.

Het is de Opdrachtgever en het Talent niet toegestaan zonder goedkeuring en buiten medeweten van Diversity Casting na eenmaal door haar in contact gebracht, elkaar te benaderen of contracteren. Indien zulks toch geschiedt, is tweemaal het bedrag verschuldigd aan DiversityCasting, dat betaald had dienen te worden indien de contracten geheel via Diversity Casting waren gesloten.

 

5. Betalingen

Het honorarium (vergoeding) wordt door Diversity Casting vastgesteld en kan afhankelijk zijn van de aard en de omvang van de werkzaamheden; alsmede van ervaring;
5.2 Alle bedragen zijn een vergoeding en betreffen geen dienstverband;
5.3 Indien Diversity Casting, op basis van de door het Talent gepresenteerde feiten omtrent diens zelfstandigheid/ondernemerschap, heeft afgezien van inhouding van belasting en/of sociale premies en fiscus en/of bedrijfsvereniging later concluderen dat inhouding en afdracht ten onrechte achterwege zijn gebleven, zal Diversity Casting alle daaruit voortvloeiende kosten, o.a. naheffingen, rente, boetes en kosten van juridische bijstand, op het betreffende Talent kunnen verhalen;

 

De in de overeenkomst vermelde vergoeding voor de beloning is bruto bruto, exclusief agency fee, inclusief bemiddelingskosten en alle overige bijkomende kosten, tenzij vooraf anders overeengekomen is; In principe zijn de vergoedingen altijd inclusief reiskosten tenzij anders aangegeven. Indien er reiskosten apart vergoed worden, is dit maximaal € 0,19 per kilometer;

Na een opdracht draagt het Talent zelf de verantwoording voor het indienen van een IB-47 formulier bij MULTA Casting, het indienen van de overeengekomen vergoeding bij een verloningsservicebureau of voor het indienen van een factuur. Diversity Casting vergoedt alleen volledig en correct ingevulde IB-47 formulieren en facturen die voldoen aan factuureisen van de belastingdienst. Eén jaar nadat de opdracht is beëindigd, vervallen alle aanspraken op uitbetaling van niet toegezonden IB-47 formulieren of facturen;
Indien het Talent BTW plichtig is zal het Talent zelf zorgdragen voor afdracht van belastingen en sociale premies. Beschikt het Talent niet over een geldig BTW-nummer dan zal het bedrag verloond worden via IB47 of een verloningsservicebureau. Het IB47 formulier is bedoeld voor talenten die af en toe een opdracht doen en tot een bepaald bedrag. Het Talent is verplicht om de vergoeding voor de werkzaamheden bij de belastingaangifte op te geven bij de overige inkomsten. Diversity Casting is verplicht de IB47 vergoeding te laten registreren bij de belastingdienst. De vergoedingen zijn dus belast;

 

6.Rechten

6.1 Het aangaan van deze overeenkomst houdt in dat het Talent zijn/haar rechten tegen de overeengekomen vergoedingen geheel en onvoorwaardelijk aan Diversity Casting overdraagt. Het Talent verleent derhalve hierbij aan opdrachtgever of aan MULTA Casting het recht met betrekking op desbetreffende project zijn/haar prestatie naar inzicht en goeddunken van opdrachtgever of Diversity  Casting te exploiteren (zie Auteurswet);
6.2 Onder exploitatie wordt onder meer begrepen het opnemen/openbaar maken en verveelvoudigen van de prestatie/uitvoering, al dan niet in bewerkte vorm;
6.3 Onder uitzenden wordt onder meer verstaan elke vorm van verspreiding van informatie in beeld en/of geluid of anderszins; Vergoeding voor de overdracht en voor iedere vorm van exploitatie wordt geacht te zijn begrepen in de overeengekomen vergoeding; buy out;
6.4 Het Talent gaat onvoorwaardelijk akkoord met het feit dat de beslissing omtrent het geheel, gedeeltelijk of geheel niet uitzenden van de prestatie berust bij Diversity Casting en haar opdrachtgever;
6.5 Na acceptatie van de buy out heeft Diversity Casting dan wel opdrachtgever het recht om de afgekochte rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden dan wel licenties te verlenen aan derden;

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 Het Talent dient zelf zorg te dragen voor een WA verzekering en een verzekering tegen persoonlijke ongevallen. Diversity Casting kan uit dien hoofde jegens het Talent geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden, behoudens ingeval er sprake zou zijn van opzet of grove schuld (nalatigheid) aan de zijde van Diversity Casting. Diversity Casting zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor het verlies van of schade aan de persoonlijke eigendommen van het Talent;
7.2 Het Talent staat ervoor in, dat de door hem/haar mee te nemen zaken die nodig zijn voor de verrichting van zijn/haar werkzaamheden, zich in goede staat bevinden en voldoen aan veiligheidseisen. Het Talent draagt zelf zorg voor afdoende verzekering hiervan;
7.3 Indien Diversity Casting uit hoofde van toerekenbaar niet nakomen aansprakelijk is voor enige schade geleden door de opdrachtgever of derden, dan blijft deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal de hoogte van het met de opdrachtgever overeengekomen tarief ter zake van de opdracht, exclusief eventueel overeengekomen additionele kosten;
7.4 Het Talent vrijwaart Diversity  Casting voor alle aansprakelijkheid die de bedrijfsvereniging en/of belastingdienst eventueel jegens Diversity Casting zou doen blijken gelden;
7.5 Diversity Casting is niet aansprakelijk voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van het Talent op weg naar/van de opdrachtlocatie en tijdens de opdrachten;

 

8.Toepasselijk recht

8.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen omtrent deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden beslist door de bevoegde rechter in de Arrondissementsrechtbank. Het Talent verklaart van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te gaan.